به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان این مبلغ صرفا جهت تضمین حضور شما میباشد و در روز حضور به شما بازگشت داده میشه